Begrepet "gytebestandsmål" er et begrep som skal fortelle oss hvor mye gytelaks det må være for å oppprettholde bestanden i en elv, og samtidig sikre et høstbart overskudd i laksebestanden. 

Som det sjette siste folkemøtet i rekken inviterte Joddu-prosjektet Raoul Bierach (Miljødirektoratet), Kjetil Hindar (forskninssjef, NINA) og Sturla Brørs (seniorrådgiver, Miljødirektoratet) til å holde innlegg om fastsetting av gytebestandsmål for laks. Gytebestandsmålene for norske laksebestander er fastsatt med bakgrunn i NASCO-konvensjonen. Raoul Bierach fra Miljødirektoratet fortalte om bakgrunnen for denne, mens Kjetil Hindar (NINA) beskrev hvordan målene er operasjonalisert i norsk fiskeforvaltning. Sturla Brørs ga deretter en gjennomgang av situasjonen i Tanavassdraget med utgangspunkt i fastsatte gytebestandsmål for bestandene her. Innlederne svarte også på spørsmål fra salen.

Møtet kan du se i opptak her.